ALGEMENE VOORWAARDEN Bureau MEZpiration

Artikel 1 Algemeen

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden verleend door Bureau MEZpiration. Alle klanten die diensten afnemen bij Bureau MEZpiration gaan akkoord met deze voorwaarden.

1.2 Gegevens Bureau MEZpiration

Bureau MEZpiration
Zaagmolenstraat 14-1
1052 HD Amsterdam
KvK nummer: 62625845
BTW nummer: 167749493B02
Contact: info@bureaumezpiration.nl

1.3 Deze algemene voorwaarden mogen op ieder gewenst moment worden aangepast. Wanneer je samenwerkt met Bureau MEZpiration stem je er mee in dat de laatste versie van de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

1.4 Jij/jouw in deze algemene voorwaarden heeft ten alle tijden betrekking op de klant (ondernemer/opdrachtgever).

Artikel 2 Voorwaarden deelname aan BOUWtrajecten

2.1 Merkstrategietrajecten zijn enkel beschikbaar voor ondernemers. Dit omdat zij erop gericht zijn merken te versterken met als doel de omzet van de onderneming te vergroten.

2.2 In de BOUWtrajecten deel ik ervaring en tools om jouw merk te versterken en jouw strategievraagstukken op te lossen. Zelf moet je naast het deelnemen aan dit traject voldoende tijd reserveren voor kennis vergaring en implementatie. Bureau MEZpiration kan niet garanderen dat de trajecten, successen in jouw bedrijf garanderen. Wel zal Bureau MEZpiration zich voor 100% inzetten om samen met jou een succesvol traject neer te zetten. En staat Bureau MEZpiration tijdens het gehele traject voor je klaar. De mate ondersteuning is afhankelijk van het gekozen BOUWtraject. De geboden ondersteuning is terug te vinden in de (ondertekende) offerte.

2.3 BOUWsessies kunnen maximaal 24 uur van tevoren worden afgezegd. Als een sessie later dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt het betaalde bedrag voor de sessies NIET geretourneerd.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen/offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de gegevens verstrekt tijdens de voorbereidingsgesprekken.

3.2 Bureau MEZpiration kan niet aan aanbiedingen worden gehouden, indien jij redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, of een onderdeel hiervan, een duidelijke vergissing of schrijffout bevat.

3.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, is Bureau MEZpiration daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij dit door Bureau MEZpiration anders wordt aangegeven.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Bureau MEZpiration niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.5 Indien jij, al dan niet na ontvangst van een offerte, een optie op een datum/data neemt, blijft deze optie gedurende maximaal één week van kracht, waarna deze komt te vervallen. Wens je de optie om te zetten in een definitieve overeenkomst, dan dien jij dat binnen één week nadat de optie is genomen per e-mail te bevestigen.

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 De prijzen van de diensten staan op de website van bureaumezpiration.nl. Deze prijzen zijn altijd exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.2 Betaling kan niet in termijnen worden voldaan tenzij anders overeengekomen.

4.3 Betalingen van sessies dienen altijd voor de sessie plaats te vinden.

4.4 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige diensten.

4.5 Bureau MEZpiration is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs zonder dat jij in dat geval gerechtigd bent om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 5 Intellectueel eigendom/ gebruik materialen.

5.1 Op alle teksten, beelden en andere materialen bezit Bureau MEZpiration de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na de trajecten mag dit materiaal intern worden gebruikt door klanten van Bureau MEZpiration. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij Bureau MEZpiration hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

5.2 Het is niet toegestaan om opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in eigen cursussen/trainingen/trajecten, tenzij Bureau MEZpiration hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 6 Klachten

6.1 Mocht je ontevreden zijn over een van de diensten van Bureau MEZpiration, laat dit zo spoedig mogelijk weten, door een mail te sturen naar info@bureaumezpiration.nl. Graag een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat de klacht optimaal behandeld kan worden en waar mogelijk te herstellen. Onduidelijke klachten kunnen niet in behandeling worden genomen.

6.2 Klachten moeten binnen 14 dagen na afname datum zijn ingediend. Indien de klacht later wordt ingediend, heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

6.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

6.4 Ook bij het versturen van een klacht, blijft de verplichting tot betaling in stand.

6.5 Wanneer een geschil niet kan worden opgelost naar tevredenheid van beide partijen, zullen wij een beroep op de rechter doen. Maar dit doen wij enkel nadat wij ons samen tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Met uitzondering van opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van Bureau MEZpiration wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

7.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.

7.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet Bureau MEZpiration eerst schriftelijk in gebreke worden gesteld, met een redelijke termijn. Dit stelt Bureau MEZpiration in staat om aan haar verplichtingen te voldoen, of eventuele fouten te herstellen, schade te beperken, of op te heffen.

7.4 Elke handeling die je doet naar aanleiding van afnemen van diensten bij Bureau MEZpiration, is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als klant. Bureau MEZpiration en Marieke Zwagerman kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.

7.5 Alle activiteiten van Bureau MEZpiration zijn bedoeld om jou (ondernemer, klant) te helpen jouw merk zo goed mogelijk naar voren te brengen en te laten groeien. Er kunnen geen garanties worden gegeven m.b.t. het resultaat. Wat jij doet met de door Bureau MEZpiration aangeboden kennis is geheel aan jou. Bureau MEZpiration zal helpen waar mogelijk door het delen van kennis, ervaringen en strategieën.

Artikel 8 Overmacht

8.1 Bureau MEZpiration is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens jou als opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bureau MEZpiration geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bureau MEZpiration niet in staat ben haar verplichtingen na te komen. Ook heeft Bureau MEZpiration het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de verbintenis nagekomen diende te worden.

8.3 Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt zullen de verplichtingen uit de overeenkomst worden opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

8.4 Wanneer verplichtingen uit de overeenkomst bij intreden van periode van overmacht, inmiddels gedeeltelijk zijn nagekomen en het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bureau MEZpiration gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. Jij bent gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

8.5 In geval van overmacht zal Bureau MEZpiration zich naar redelijkheid inspannen om jou desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 9 Privacy

9.1 Bureau MEZpiration neemt de privacy van haar klanten serieus en gebruikt jouw persoonsgegevens alleen in het kader van de dienstverlening. Bureau MEZpiration houdt zich aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 10 Overig

10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen Bureau MEZpiration en jou overeengekomen zijn.

10.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige, in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

10.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

Artikel 11 Toepasselijk recht

11.1 Op alle overeenkomsten met Bureau MEZpiration is Nederlands recht van toepassing.